istatistik kitapları içerikleri

İstatistik kitapları ile ilgili geniş arşivi eklemeye çalışıyoruz.

İstatistiğin ABC’si

İçindekiler:
1. Giriş: Veri-enformasyon-bilgi döngüsü nedir? İstatistik ne öğretir? Veri, değişkenlik ve şans, Ölçme ve sayılar, Veri yapıları, Nicel veriler, Nitel veriler, Temel Kavramlar

2. Grafikler: Nitel verilerin grafikleri, nicel verilerin grafikleri, kök-yaprak diyagramı, serpilme diyagramı, temel kavramlar

3. İstatistik Verileri Nasıl Özetler: Gruplama nasıl yapılır, Ortalamalar, Kareli ortalama, Medyan, Kartiller, Mod, Kutu-bıyık diyagramı nedir, nasıl çizilir

4. Değişkenlik: Değişim aralığı, değişim aralığının özellikleri, Kartillerarası fark, Ortalama sapma

5. Olasılık: Deney, rassal deney ve sonuçlar, Olasılık tanımları, Klasik olasılık, Relatif frekans, Sayma kuralı, Marjinal olasılık, Koşullu olasılık

6. Teorik Dağılımlar: Binom dağılımı, normal dağılım

7. Endeksler: Endeksler ne işe yarar? Fiyat endeksleri, Tüketici, üretici fiyat endeksi

8. Doğrusal Korelasyon ve Regresyon

İstatistikte R İle Programlama

 

 

Veri Biçimleri

Veri Girişi

Fonksiyon Döngü Koşul

Olasılık

Olasılık Dağılımları

Grafik Çizimi

İstatistiksel Çıkarımlar

Zaman Serileri

Diğer Paketlerle Uygulamalar

 

Betimsel İstatistik

Mınıtab – Spss – Statıstıca – Excel Uyfulamaları

-Ölçme Veri Değişken ve İlişki
-Ortalamalar
-Değişkenlik
-Grafikler
-Bilgisayar Uygulamaları
-Kesikli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları
–Sürekli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları

 

Bölüm I : İstatistiğe Giriş
Bölüm II : Frekans Dağılımları
Bölüm III : Ortalama Ve Dağılma Ölçüleri
Bölüm IV : Temel Olasılık Teorisi
Bölüm V : Olasılık Dağılımları
Bölüm VI : Örnekleme Ve Örnekleme Dağılımları
Bölüm VII : Tahmin Teorisi
Bölüm VIII: Hipotez Testleri
Bölüm IX : Ki – Kare Testleri
Bölüm X : Varyans Analizi
Bölüm XI : Regresyon Ve Korelasyon Analizi
Bölüm XII : Çoklu Regresyon Ve Korelasyon Analizi
Bölüm XIII: Zaman Serisi Analizi
Bölüm XIV: İndeks Sayıları
Bölüm XV : Parametrik Olmayan Testler

 

 

Yönetim ve İstatistik

Temel Kavramlar

Veri Türleri ve Veri Toplama Yöntemleri

Verilerin Düzenlenmesi ve Sunulması

Merkezi Eğilim Ölçüleri

Dağılım Ölçüleri

Olasılık Kuramı ve Tesadüfi Değişkenler

Tahmin Teorisi

Korelasyon Analizi

Regresyon ve Trend

İndeksler

İstatistik – 2

İstatistiksel Örnekleme Teorisi
Örnekleme Dağılımları
İstatistiksel Tahmin Teorisi
Hipotez Testleri
Parametrik Olmayan İstatistik
Ki-Kare Analizi
Varyans Analizi
Regresyon Analizi
Korelasyon Analizi
Zaman Serisi
EKKY Parametre Tahminleri

 

İstatistik Yöntemleri

 

Temel Bilgiler

Verilerin Sunulması

Nicel Betimleyici Ölçüler

Endeksler

İlişki Ölçüleri

Olasılık Teorisi

Örneklem ve Tahmin Teorisi

Hipotezlerin Testi

Ki-Kare Testleri

Varyans Analizi

Parametrik Olmayan Testler

Regresyon ve Zaman Serileri

Analizi

 

İstatistik – Sayıların Arkasını Anlamak

içindekiler;

-İstatistik Nedir? Neye Yarar?
-İstatistik Nereden Çıktı?
-Neyi, Nasıl Ölçelim?
-Kesmeyelim de Yuvarlatalım mı?
-Hangi Veriyi Nerede Arayalım?
-Örnekleme Rassal mı Olsun?
-Bu Çizelge, Bu çizim Ne Anlatıyor?
-Aşağı Yukarı Ne Kadar?
-Ne Kadar Oynak? Bakışık mı, Çarpık mı? Sivrimi, Basık mı?
-Sorgulayalım, Bakalım Ne Çıkacak?
-Araların da İlişki Var mı?

 

İşletme İstatistiği

1.Bölüm: İstatistik ve Temel Kavramları
2.Bölüm: Verilerin Özetlenmesi Frekans Dağılımları ve Grafiksel Gösterim
3:Bölüm: Verilerin Açıklanması Merkezi Eğilim ve Ölçüleri
4.Bölüm: Verilerin Açıklanması Dağılım Ölçütleri ve Yatıklık
5.Bölüm: Olasılık ve Olasılık Kavramları
6.Bölüm: Kesikli Olasılık Dağılımları
7.Bölüm: Sürekli Olasılık Dağılımları
8.Bölüm: Örneklem ve Örnekleme Dağılımları
9.Bölüm: Hipotez Testleri
10.Bölüm: Regresyon ve Korelasyon
11.Bölüm: Parametrik Olmayan Yöntemler
12:Bölüm: Endeks Sayılar

(Çoklu Regresyon, Kanonik Korelasyon, Kovaryans Analizi, Çok Değişkenli Varyans ve Kovaryans Analizleri, Ayrıştırıcı Analiz, Temel Bileşenler Analizi/Faktör Analizi, Lojistik Regresyon, Sağkalım/Başarısızlık Analizi, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Çok Düzeyli Doğrusal Modelleme, Çok Yönlü Frekans Analizi ve Zaman-Serileri Analizi). istatistik kitapları içerikleri

İstatistiki Metodlar ve Matematik Modeller

Kitap, İstatistik ile ilgili temel kavramların yanı sıra; Olasılık Dağılımları, Korelasyon Kavramı ve Regresyon Model Çeşitleri, Zaman Serileri, Endeksler, Altı Sigma Metodu, Makroekonomik İlişkilerin Analizinde Çok Fonksiyonlu Kartezyen Uzay Metodu Kullanımı, Şirketlerin Kar Maksimizasyonu ve Maliyet Minimizasyonu konularını içermektedir. istatistik kitapları içerikleri

 

 

 

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
Takip Et admin:

Son yazıları